Zaloguj się

Tatrzański Park Narodowy

TatrzańskiUtworzony z dniem 1 stycznia 1955r. na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 października 1954r. (Dz. U. z 1955r. Nr 4, poz. 23 z późn. zm.) do 1 stycznia 1999 r. w województwie nowosądeckim – obecnie województwie małopolskim.
Powierzchnia Parku wynosi 21164 ha, z czego 11514 ha objęto ochroną ścisłą.

Tatrzański Park Narodowy położony jest na południowym krańcu Polski w Karpatach Zachodnich i obejmuje najwyższą część Tatr Polskich. Charakteryzuje się krajobrazem wysokogórskim. Rzeźba Tatr jest rezultatem długotrwałej działalności różnych czynników w wielu epokach historii ziemi, począwszy od okresu węglowego (karbonu) przez perm, trias, jurę, kredę, trzeciorzęd, aż po epokę lodową, która nadała ostateczne oblicze tej części naszego kraju. W epoce lodowej Tatry były aż trzykrotnie zlodowacone, przy czym formy wytworzone i pozostawione przez poszczególne zlodowacenia są widoczne w różnym natężeniu w poszczególnych częściach Tatr w postaci licznych form polodowcowych; kotły lodowcowe zajęte często przez jeziora, żłoby lodowcowe, doliny zawieszone, rygle skalne, wały moren czołowych i bocznych, wygłady lodowcowe.

Z taką budową geologiczną związane jest bogactwo występujących tu skał. Za najstarsze uważa się skały przeobrażone. Są to różne typy łupków krystalicznych i gnejsów – spotykane obecnie na grani głównej Tatr Zachodnich. Ze skał magmowych (granitów) zbudowane są najwyższe szczyty tatrzańskie, północną część Tatr Zachodnich tworzy mozaika skał osadowych (wapieni, dolomitów, piaskowców i łupków). Ta skomplikowana budowa geologiczna znalazła swoje odbicie w rzeźbie terenu.
Rozwinięte zjawiska krasowe – jaskinie (dotychczas poznano ich 650), np. Wielka Śnieżna ( o długości korytarzy 11000m i głębokości 776m), Mylna, Mroźna Magurska (w dolinie Jaworzynki na stoku Jaworzyńskich Turni znana z odnalezionych kości niedźwiedzi jaskiniowych, nie jest udostępniona turystycznie), lejki i żłobki krasowe Osobliwością hydrograficzną Tatr Zachodnich są ponory, w których niespodziewanie giną wody potoków, suche odcinki dolin i bardzo wydajne wywierzyska z których woda wypływa ponownie na powierzchnię. Starania o objęcie Tatr ochroną rozpoczęły się pod koniec XIX wieku. Już w 1865r. podjęto działania zmierzające do ochrony kozicy i świstaka. Dzięki staraniom E. Janoty i M. Nawrotnego w 1869r. Sejm Krajowy we Lwowie uchwalił ustawę zakazującą polowań na te zwierzęta. W 1873r. powstało Towarzystwo Tatrzańskie, podkreślające w swoim statucie potrzebę ochrony przyrody tatrzańskiej. W 1939r.powstał Park Przyrody obejmujący niewielką część Tatr – Jaworzynę. W lipcu 1947r. powołano w polskiej części Tatr jednostkę administracyjną lasów państwowych o nazwie Park Narodowy Tatrzański.
W 1948r. w górnej części Doliny Kościeliskiej utworzono pierwszy rezerwat ścisły – Pyszna. Dopiero jednak od 1 stycznia 1955 r. Park stał się formalnie uchwalonym jako Tatrzański Park Narodowy o powierzchni 11500 ha.

Park posiada bogate i dobrze urządzone Muzeum Przyrodnicze oraz pracownię naukową. Tatrzański Park Narodowy graniczy z parkiem narodowym Słowacji (TANAP) wspólnie z którym stanowi Międzynarodowy Rezerwat Biosfery utworzony w 1992r. przez UNESCO.
Na obszarze Parku wytyczono prawie 250 km szlaków turystycznych o różnym stopniu trudności, przy czym dostępne są one jedynie dla turystów pieszych. Wyjątkowo na niektórych odcinkach dozwolona jest jazda na rowerach górskich. Ponadto w dolinach Chochołowskiej i Kościeliskiej oraz na drodze do Morskiego Oka kursują pojazdy konne. Dla turystów udostępniono 6 jaskiń (jedna w Dolinie na Dziurze i 5 w Dolinie Kościeliskiej (Mylna, Obłazkowa, Raptawicka, Smocza Jama oraz Mroźna (jedyna z oświetleniem elektrycznym).

Na obszarze Parku znajduje się 8 schronisk turystycznych, jednak podstawową bazą wypadową w Tatry jest Zakopane oraz wioski położone w podtatrzańskich gminach Kościelisko, Poronin i Bukowina Tatrzańska.
Na terenie parku znajduje się oddana do użytku w 1936r., czynna przez cały rok, kolejka linowa z Kuźnic na Kasprowy Wierch, 2 wyciągi krzesełkowe w Dolinie Goryczkowej i Kotle Gąsienicowym. W rejonie Kasprowego Wierchu oraz z tych okolic w kierunku Kuźnic wyznaczono tereny zjazdowe i nartostrady dla narciarzy. Na obrzeżu Parku – w rejonie Krokwi, znajduje się zespół skoczni, tras biegowych i tor lodowy a na Nosalu slalomowy wraz z kolejką i wyciągiem orczykowym.
Trasy narciarskie znajdują się także w rejonie Cyrhli. Określony obszar parku udostępniony jest dla taterników zdobywających skalne ściany i jaskinie.
Zabytki kultury materialnej są na terenie parku coraz mniej widoczne, ślady po dawnej działalności górniczej i hutniczej spotykane w Kuźnicach, Dolinie Kościeliskiej i Dolinie Chochołowskiej. Rangę zabytków mają szałasy pasterskie oraz niektóre schroniska i obiekty sakralne.

Tatry – najwyższy masyw górski w Centralnych Karpatach Zachodnich ciągnących się na przestrzeni 1300 km. Składają się na nie charakterystyczne jednostki tektoniczne: granitowy trzon, krystaliczny oraz sfałdowane i przemieszczone w formie płaszczowin skały osadowe serii wierchowych i reglowych. Tatry ciągną się równoleżnikowo na przestrzeni 56 km. Położone na pograniczu Polski i Słowacji, pomiędzy nisko położonymi kotlinami: Podhala na północy oraz Spiską i Liptowską na Południu. Zajmują powierzchnię 785 km2, z czego w granicach Polski znajduje się 175 km2 Najwyższy szczyt – Gerlach 2655 m n.p.m., w Polsce Rysy – 2499 m n.p.m. Tradycyjnie dzieli się je na 3 części : Tatry Wysokie, Tatry Zachodnie i Tatry Bielskie (w części na Słowacji).
Ostatecznie zostały sfałdowane i wypiętrzone na przełomie ery mezozoicznej i kenozoicznej w okresie ruchów alpejskich.

Klimat cechuje się dużą zmiennością stanów pogody: gwałtowne spadki ciśnienia, inwersje temperatur, duża wilgotność powietrza i powstawanie lokalnego wiatru fenowego, zwanego halnym. Konsekwencją jest wykształcenie się w Tatrach 5 pięter roślinności.

Klimat, gleby, roślinność i świat zwierzęcy wykazują zróżnicowanie piętrowe:
ˇ piętro leśne dzielące się na podłożu osadowym na regiel dolny i górny
ˇ regiel dolny do 1250 m pierwotnie porośnięty przez lasy mieszane jodłowo-bukowe, zostało w większości przekształcone przez gospodarkę człowieka. Dzisiaj dominują tu lasy świerkowe
ˇ regiel górny do 1550 m z panującym borem świerkowym, z egzemplarzami limby w strefie górnej granicy lasu
ˇ piętro kosodrzewiny do ok. 1850 m n.p.m. z zaroślami kosodrzewiny tworzącymi wraz z wysokością coraz mniejsze płaty
ˇ piętro alpejskie – do ok. 2200 m n.p.m.
ˇ piętro subniwalne (turnia) – powyżej 2200 m n.p.m. – wokół ścian skalnych występują tylko płaty muraw z nielicznymi gatunkami roślin kwiatowych.

W Tatrach opisano 1000 gatunków roślin naczyniowych – jest to więc, dzięki dużej różnorodności siedlisk, najbogatszy w gatunki region Polski.

Równie bogato w Tatrach reprezentowana jest także fauna.

Do 1880r. w Tatrach eksploatowano na skalę przemysłową miedź, srebro, złoto i żelazo. Od wieków Tatry są terenem intensywnej turystyki. W Tatrach Wysokich znakowane szlaki prowadzą jedynie na kilkanaście szczytów: Rysy, Krywań, Sławkowski Szczyt, Małą Wysoką, Kasprowy Wierch, Jagnięcy Szczyt, Świnicę, Kozi Wierch. Wejście na inne szczyty możliwe jest jedynie z uprawnionym przewodnikiem tatrzańskim.

Od 1949r. część Słowacka Tatr a od 1955r. część Polska objęte są parkiem narodowym. Nazwa Tatr jako Tritri pojawiła się po raz pierwszy w dokumentach z 1086r. w przywileju cesarza Henryka IV dla biskupstwa pruskiego.
Nazwa gór w polskich źródłach jako Tatry wzmiankowana jest od 1255r. i pochodzi najprawdopodobniej od słowa tatry oznaczającego skały.

Wody
Na terenie parku występują liczne potoki oraz ok. 30 jezior zwanych „stawami”. Są one ważnym walorem krajobrazowym Tatr Wysokich. Największymi tatrzańskimi stawami są Morskie Oko (34,9 ha oraz 50,8 m głębokości) i Wielki Staw Polski (34,4 ha oraz 79,3 m głęb.). Jeziora tatrzańskie odznaczają się bardzo ubogim życiem biologicznym oraz niezwykłą przezroczystością wody. Długość największych potoków przekracza 20 km. Występujące wodospady i wywierzyska, które jak np. Wodogrzmoty Mickiewicza są jedną z atrakcji parku. Największym wodospadem jest Wielka Siklawa (70 m).
Roślinność
Roślinność charakteryzuje się typowym układem piętrowym. W reglu dolnym (do 1250 m n.p.m.) dominują lasy jodłowo-bukowe. W reglu górnym (do 1550 m n.p.m.) rosną bory świerkowe, które przechodzą w strefę kosówki i traworośli (do 1800 m n.p.m.) powyżej której jest piętro alpejskie i turni. Liczba gatunków roślin naczyniowych w parku szacowana jest na ponad 1000, wśród których 85 podlega ochronie gatunkowej. W parku rośnie także ok. 600 gat. mszaków, 700 gat. porostów oraz występuje 900 gat. glonów. Wiele roślin rosnących w parku to endemity tatrzańskie, karpackie lub gatunki rzadkie. Najbardziej cennymi z nich są m.in: limba, skalnica tatrzańska, ostróżka tatrzańska, dębik ośmiopłatkowy, skalnica gronkowa, goryczki i krokusy oraz szarotka alpejska, która jest jednym z symboli Tatr. Do bardziej znanych należą również sit skucina i boimka dwurzędowa tworzące endemiczny zespół wysokogórskich muraw przebarwiających się jesienią na czerwono i nadających charakterystyczny kolor większym obszarom górskim np. „Czerwonym Wierchom”
Zwierzęta
Bogata fauna parku charakteryzuje się wieloma endemitami oraz gatunkami rzadkimi i objętymi ochroną gatunkową. Do osobliwości faunistycznych parku należą chronione już od połowy XIX wieku kozica i świstak, oraz niedźwiedź brunatny, ryś, wilk, wydra i kilkanaście gatunków ptaków, w tym: orzeł przedni, sokoły, pomurnik i płochacz halny. W wyższych partiach lasów gnieżdżą się głuszec, cietrzew i jarząbek. W lasach liczne są także jelenie, sarny i drobne gryzonie.
Kultura materialna
Kultura materialna Tatr jest równie ważnym jak przyroda elementem Tatrzańskiego Parku Narodowego. Charakteryzuje się ona swoistą odrębnością i jest szeroko kultywowana. Do najcenniejszych składników kultury górali tatrzańskich należą: gwara, stroje i zwyczaje. O przeszłości zaś świadczą wspaniałe gawędy, liczne szałasy, kapliczki i kościółki. Na przełomie XIX i XX wieku wykształcił się na tym terenie odrębny tatrzański styl architektoniczny.
Zagrożenia i turystyka
Tatry w przeszłości były silnie eksploatowane. Latem na polanach i halach wypasane były liczne stada owiec, kóz i krów. Nadmierne wypasy spowodowały obniżenie górnej granicy lasu oraz zapoczątkowały procesy erozyjne. W okresie XVII-XIX wieku działały liczne kopalnie i huty, które potrzebowały ogromnych ilości drewna. Na przełomie XIX i XX wieku rozwinęła się turystyka, a błędna gospodarka leśna doprowadziła do powstania sztucznych monokultur świerkowych na siedliskach lasów bukowych i jodłowych. W ostatnich latach zanieczyszczenie powietrza i kwaśne opady zagrażają lasom i ekosystemom wodnym TPN. Zagrożeniem dla przyrody parku są też kłusownictwo, inwestycje sportowe i turystyczne oraz rozwijające się gospodarczo Zakopane. Tatrzański Park Narodowy obejmując zaledwie 0,07% pow. Polski jest odwiedzany przez ok. 3 mln turystów rocznie, co stanowi ok. 8% mieszkańców kraju. Bogata infrastruktura parku (liczne szlaki turystyczne, schroniska itp.) z trudem wytrzymuje ogromną rzeszę turystów. Z uwagi na wysokie walory przyrodnicze oraz duże zainteresowanie odwiedzających wprowadzono opłaty za wstęp na teren parku.

Ceny biletów:
normalny od – 4 PLN

http://www.tpn.pl
sekretariat@tpn.pl
tel. 0048 18 206 32 03

Tatrzański Park Narodowy

ul. Chałubińskiego 42a, 34-500 Zakopane
tel.: 018 202 32 00

www: www.cyf-kr.edu.pl/tpn

email: sekretariat@tpn.pl

Źródło opisu: http://www.tpn.pl
Źródło zdjęć: http://www.tpn.pl
Dodane: 2008-05-19 22:53:58 przez Anonim

Lokalizacja

0.0 z 5.0
Ocena ogólna 0.0
 • Anonim
  23 listopada 2008 at 17:25

  tu nic nie ma o gatunkach chronionych daje 1

  Pomocna recenzja
 • becia119
  8 września 2009 at 10:49

  cudo natury!!!

  Pomocna recenzja
 • marti621
  8 września 2009 at 19:36

  Przepiękne widoki 🙂

  Pomocna recenzja
 • zielak111
  9 września 2009 at 13:30

  Piękne widoki

  Pomocna recenzja
 • Angusia
  17 września 2009 at 19:37

  Widoki są prześliczne, chyba o tym każdy dobrze wie. Pasma górskie… Wiosną to wszystko wygląda kwitnąco. No i oczywiście zalecane wędrówki po górach w celu poprawienia kondycji. 8)

  Pomocna recenzja
 • wandzia119
  23 września 2009 at 16:45

  Polska jest piękna… natura… Ahhh… nic tylko wbrać się na wycieczkę!

  Pomocna recenzja
 • ogrodnikGordon
  25 września 2009 at 09:46

  Piękne miejsce. Polecam jeść w schroniskach. Jedzenie smaczne i tanie porównując z cenami w samym Zakopanem.

  Pomocna recenzja
 • ukaszino
  20 października 2009 at 22:37

  wymarzone miejsce na górskie wędrówki 😀

  Pomocna recenzja
 • martuska977
  21 października 2009 at 14:16

  miejsce urokliwe, zachwyca

  Pomocna recenzja
 • kabel80
  7 września 2009 at 21:13

  kocham Zakopane i Tatry

  Pomocna recenzja
 • 8adams8
  6 września 2009 at 21:44

  widoki naprawde zacne, i mozna się zmeczyć na szlakach 🙂

  Pomocna recenzja
 • Kornelia
  28 stycznia 2009 at 15:45

  :zzz super miejsce, zwłaszcza po za sezonem 🙂

  Pomocna recenzja
 • DoDa
  23 lutego 2009 at 19:56

  składniki które występuja w TPN to unikatowe walory środowiskowe 🙂

  Pomocna recenzja
 • Pelka..xP
  6 maja 2009 at 14:21

  Super stronka dowiedziałam się wszystkiego co mialam:)

  Pomocna recenzja
 • syf
  3 czerwca 2009 at 16:41

  syf i tyle

  Pomocna recenzja
 • krzysm
  4 czerwca 2009 at 12:46

  Miejsce ciekawe i urocze oraz unikatowe nie tylko w Polsce … prawdziwa perła …szkoda, że zadeptywana co roku 🙂

  Pomocna recenzja
 • heban
  3 września 2009 at 18:05

  super widoki!!!

  Pomocna recenzja
 • iwi
  4 września 2009 at 16:14

  widoki są przepiękne!!!

  Pomocna recenzja
 • HeloPoli
  4 września 2009 at 22:38

  Pięknie, nic dodać nic ując.

  Pomocna recenzja
 • darexons
  13 listopada 2009 at 11:56

  Bardzo polecam to jest piękne

  Pomocna recenzja
 • Dont Fall
  28 listopada 2009 at 11:51

  najlepszy opis Tatr jaki czytałem ^^

  Pomocna recenzja
 • Patagonika
  8 grudnia 2009 at 17:23

  Moje ukochane Tatry… Najpiękniejsze góry Polski 🙂

  Pomocna recenzja
 • bany41
  17 maja 2010 at 19:50

  Ja bardzo lubię góry :-)i takie miesca jak te

  Pomocna recenzja
 • hades
  31 maja 2010 at 18:58

  Super lubię góry bylem z klasą i bardzo mi się podobało.

  Pomocna recenzja
 • kkika2009
  27 października 2010 at 21:22

  Przecudowne miejsce, mile można spędzić czas. Piękny krajobraz.

  Pomocna recenzja
 • ola001
  30 marca 2011 at 18:58

  Kotek i piesek! 😀 🙄 😆 🙂 😉 😛 :-* 😮 jest ładniejsze ale to też

  Pomocna recenzja
 • ola001
  30 marca 2011 at 18:59

  😀

  Pomocna recenzja
 • barte
  16 maja 2011 at 13:31

  😡 Urokliwy, jedyny w swoim rodzaju polski Park Narodowy. Ludzie pracujący w nim dbaja o niego, jak o „walsne dziecko”, naprawdę widziaem na wasne oczy. Jedyne co mnie martwi, to bramki które cay czas pobieraja od turystów opaty za pobyt na terenie tegoż Parku. Jednym sowem, wrato tam być.

  Pomocna recenzja
 • buncia
  16 maja 2011 at 14:02

  😡 Urokliwy, jedyny w swoim rodzaju polski Park Narodowy. Ludzie pracujący w nim dbaja o niego, jak o „walsne dziecko”, naprawdę widziaem na wasne oczy. Jedyne co mnie martwi, to bramki które cay czas pobieraja od turystów opaty za pobyt na terenie tegoż Parku. Jednym sowem, wrato tam być.
  całkiem trafne spostrzeżenia ! 🙂 popieram ;)!

  Pomocna recenzja
 • Anonim
  5 grudnia 2012 at 00:46

  dzialki

  Pomocna recenzja
 • ramochi
  22 kwietnia 2010 at 00:40

  Przecudne miejsce 😀 Staram sie tam jezdzic co roku 🙂

  Pomocna recenzja
 • ness_
  4 kwietnia 2010 at 04:27

  Piękne miejsce, ale niestety nie przepadam szczególnie za górami, wolę morze ^^

  Pomocna recenzja
 • olasims127
  31 stycznia 2010 at 16:04

  🙁 Ja tam nie byłam 🙁

  Pomocna recenzja
 • Jocker
  21 lutego 2010 at 09:54

  byłem na nartach i w lato jest tam super

  Pomocna recenzja
 • Filip
  21 lutego 2010 at 09:57

  nuda nuda i wielka nuda

  Pomocna recenzja
 • mintaka
  3 marca 2010 at 16:38

  Bez wątpienia najpiękniejsze miejsce w Polsce dla turysty szukającego odpoczynku w wysokich górach.

  Pomocna recenzja
 • Mschamus
  22 marca 2010 at 09:25

  Godne podziwu. Polecam gorąco, nawet tym co już odwiedzili nasze ukochane góry. 😆

  Pomocna recenzja
 • Smolarek95
  23 marca 2010 at 22:47

  Naprawdę super miejsce!

  Pomocna recenzja
 • kaka
  25 marca 2010 at 16:42

  nasze Polskie góry są wprost prze cudne

  Pomocna recenzja
 • mt56
  30 marca 2010 at 21:00

  Urokliwy, jedyny w swoim rodzaju polski Park Narodowy. Ludzie pracujący w nim dbaja o niego, jak o „walsne dziecko”, naprawdę widziaem na wasne oczy. Jedyne co mnie martwi, to bramki które cay czas pobieraja od turystów opaty za pobyt na terenie tegoż Parku. Jednym sowem, wrato tam być.

  Pomocna recenzja
 • Anonim
  13 stycznia 2014 at 16:55

  Z małej się pisze „polskich”

  Pomocna recenzja

Dodaj Komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ocena ogólna