Zaloguj się

Park Narodowy Ujście Warty Atrakcje, Parki

Chyrzno 1, Kostrzyn nad Odrą

Park Narodowy Ujście Warty

Projekt utworzenia Parku Narodowego „Ujście Warty” został przyjęty przez Radę Ministrów 19 czerwca 2001r. Park ten jest położony jest w historycznej delcie ujścia Warty do Odry, na terenie województwa lubuskiego. Jego powierzchnia wynosi 7955,86 ha, a powierzchnia otuliny to 10453,99 ha. Park Narodowy „Ujście Warty” powstał w miejsce istniejącego od 1977r. rezerwatu przyrody Słońsk oraz części Parku Krajobrazowego Ujście Warty. Ze względu na szczególne znaczenie tego terenu, zwłaszcza dla ptaków wodnych i błotnych rezerwat Słońsk został w 1984r. objęty konwencją Ramsar, której celem jest ochrona terenów podmokłych, ważnych jako siedlisko życiowe ptaków. Obecnie jednym z pierwszych zadań parku będzie wpisanie na listę konwencji całego obszaru parku narodowego. Swoją działalność rozpoczął z dniem 1 lipca 2001 r.

Wody
Główną rzeką parku jest Warta, dzieląc go na część południową – były rezerwat Słońsk, położoną w Kostrzyńskim Zbiorniku Retencyjnym oraz północną – tzw. Polder Północny. W części południowej roczne wahania poziomu wody dochodzą nawet do 4m, a główną funkcją tej części parku jest gromadzenie wód powodziowych, na które decydujący wpływ mają stany wód w Odrze, w mniejszym stopniu w Warcie i w dorzeczu Postomii. Poziom wody w tej części podnosi się zwykle późną jesienią i najwyższy jest wiosną ( marzec – kwiecień). Część północna to polder z licznymi starorzeczami i bogatą siecią urządzeń melioracyjnych, oddzielony od Warty wałem ochronnym.

Roślinność
Zbiorowiska roślinne na terenie Parku reprezentują wysoki poziom różnorodności biologicznej. Ponad 400 gatunków roślin naczyniowych to około 30% flory całej Krainy Wielkopolsko-Kujawskiej. O dużym zróżnicowaniu świadczy też występowanie na tym terenie blisko 50 zespołów roślinnych. Szata roślinna Parku ma w przeważającej części charakter naturalny, choć struktura roślinności rzeczywistej odbiega od potencjalnej. Pośrednie i bezpośrednie oddziaływanie człowieka, dokumentowane już kilka stuleci, zaznaczyło się przede wszystkim zanikiem roślinności leśnej o charakterze łęgowym oraz rozpowszechnieniem zbiorowisk naturalnych tzw. auksochorycznych. Na tle innych odcinków rzeki Warty, szata roślinna projektowanego Parku wyróżnia się wysokim poziomem naturalności, a także unikatowym charakterem. Na ten ostatni składa się między innymi występowanie kilku bardzo rzadkich, zagrożonych wyginięciem roślin naczyniowych. Szata roślinna jest bardzo interesującym obiektem badawczym oraz dydaktycznym. Stwarza możliwości prowadzenia studiów nad strukturą i dynamiką flory. Dodatkowo możliwe jest monitorowanie zmian wynikających ze świadomych manipulacji hydrologicznych. Roślinność dolin rzecznych w całej Europie została już w większości bardzo silnie przekształcona.

Zwierzęta
Obszar Parku Narodowego „Ujście Warty” to jeden z najważniejszych terenów lęgowych ptaków wodnych i błotnych w Polsce – stwierdzono tu 245 gatunków ptaków oraz lęgi 160 gatunków – są to między innymi: 4 gatunki perkozów, 7-8 gatunków kaczek, 5 gatunków chruścieli, 9-10 gatunków ptaków siewkowych. Dla wielu gatunków ptaków Park to jedno z ważniejszych miejsc lęgowych w Polsce. Aż 26 gatunków ptaków gniazdujących w Parku należy do zagrożonych wyginięciem według międzynarodowej klasyfikacji BirdLife International jak np.: wodniczka Acrocephalus paludicola, derkacz Crex crex, rycyk Limosa limosa, żuraw Grus grus, bąk Botaurus stellaris, bączek Ixobychus minutus, czy też występująca tutaj dość pospolicie rybitwa czarna Chlidonias niger. Park Narodowy „Ujście Warty” odgrywa ważną rolę dla ptaków również poza sezonem rozrodczym. Bardzo licznie pierzą się na tym terenie kaczki – krzyżówki Anas platyrhynchos, cyraneczki Anas crecca, a także gęsi gęgawy Anser anser i łabędzie nieme Cygnus olor, łyski Fulica atra. W okresie migracji jesiennej Park jest miejscem koncentracji ptaków wodnych i błotnych – głównie gęsi zbożowej i białoczelnej Anser fabalis i albifrons – liczba nocujących gęsi dochodzi do 200 tys. osobników. W okresie zimowym Park Narodowy „Ujście Warty” to największe zimowisko w Polsce łabędzia krzykliwego Cygnus cygnus – do 2500 osobników, a także ważne zimowisko bielika Haliaeetus albicilla – do 50 osobników. Ochronę ptaków utrudnia pojawienie się i szybki rozwój populacji norki amerykańskiej Mustela vison, a także coraz częstsze informacje dotyczące pojawiania się szopa pracza Procyon lotor, przybywającego z zachodu. Ponadto na terenie Parku Narodowego „Ujście Warty” stwierdzono występowanie 34 gatunków ssaków z 13 rodzin. Spośród tych, które znajdują się w Polskiej Czerwonej Księdze wymienić należy wydrę Lutra lutra ( kategoria R) i bobra europejskiego Castor fiber ( kategoria E).

Głównym zagrożeniem dla przyrody parku jest wtórna sukcesja roślinności na nieużytkowanych łąkach i pastwiskach. Pojawiające się w południowej części zarośla wierzbowe, a w północnej trzcinowiska, w znacznym stopniu przyczyniają się do zaniku najcenniejszych siedlisk otwartych, będących miejscem lęgowym wielu gatunków ptaków. Z tego też względu jednym z priorytetowych działań zmierzających do ochrony siedlisk jest ich aktywna ochrona, dopuszczająca na obszarach tradycyjnie wykorzystywanych rolniczo ekstensywną gospodarkę łąkowo – pastwiskową. Wysoka wartość ornitologiczna terenu parku, w kontekście kurczenia się areału bardzo cennych siedlisk lęgowych była przyczyną do wpisania obszaru „Ujścia Warty” do przedakcesyjnego programu SAPARD, w dziale rolnośrodowiskowym, gdzie przewiduje się dopłaty dla rolników korzystających z łąk i pastwisk w parku na zasadach określonych przez zarządców terenu. W aktywnej ochronie siedlisk pomagają również sponsorzy dzieki którym udało się odtworzyć około 300ha kośnych łąk.
Edukacja przyrodnicza i turystyka
Od 31maja 1996 roku funkcjonuje Centrum Edukacji Przyrodniczej w Chyrzynie, a od października 1996r. prowadzone są tutaj regularne zajęcia terenowe i laboratoryjne dla młodzieży szkolnej i akademickiej. Tematyka zajęć ukierunkowana jest na tereny podmokłe, ich znaczenie i sposoby ochrony. W ramach edukacji przyrodniczej organizowane są m.in. pokazy slajdów, wycieczki , zajęcia tematyczne jednodniowe, jak również kilkudniowe warsztaty ekologiczne, obozy ornitologiczne, ćwiczenia terenowe dla studentów. Na terenie parku obecnie funkcjonuje kilka szlaków pieszych i rowerowych, a także dwie ścieżki przyrodnicze „Ptasim szlakiem”, prowadząca przez najatrakcyjniejsze tereny byłego rezerwatu Słońsk oraz „przyrodniczy Ogród Zmysłów” przy dyrekcji parku. Opracowana jest również „Koncepcja turystyki przyjaznej środowisku w „Ujściu Warty”, wykonana w ramach projektu „Zielona Wstęga Odra – Nysa” przez stronę niemiecką. Na mocy porozumienia z Zarządem Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego teren parku jest także udostępniony dla amatorskiego połowu ryb, w wyznaczonych miejscach.Park posiada także małe zaplecze hotelowe – 5 pokoi dla 15 osób oraz schronisko dla około 30 osób, wraz z zapleczem sanitarnym i gastronomicznym.

Park Narodowy „Ujście Warty”

Chyrzno 1, 69-113 Górzyca
tel. 095 752 40 27, 095 752 40 16,

fax.: 095 752 41 53

www.pnujsciewarty.gov.pl

sekretariat@pnujsciewarty.gov.pl

Źródło opisu: www.pnujsciewarty.gov.pl
Źródło zdjęć: www.pnujsciewarty.gov.pl
Dodane: 2008-05-20 02:26:28 przez Anonim

Lokalizacja

0.0 z 5.0
Ocena ogólna 0.0
 • pina1611
  23 kwietnia 2012 at 17:59

  wszystkich mi was jest żal 😀

  Pomocna recenzja
 • Ziemowit
  5 marca 2009 at 15:27

  😆

  Pomocna recenzja
 • lalala
  18 maja 2010 at 22:44

  beznadziejne artykuły. Nic ciekawego tu nie ma. Zero przejrzystosci strony.

  Pomocna recenzja
 • kakola xD
  19 maja 2010 at 21:13

  wow duuuuuuuuuużżżżżżżżżżzo tego ale to piekne 😀

  Pomocna recenzja
 • gówno
  20 maja 2010 at 16:52

  😡 😡 😡 jaka beznadzieja :zzz

  Pomocna recenzja
 • Gizmi7
  20 maja 2010 at 17:07

  bardzo łądny krajobraz !!

  Pomocna recenzja
 • 232sdd
  1 czerwca 2010 at 11:35

  ładna ostoja ptactwa wodnego, cudowne miejsce dla miłośników wędrówek ornitologicznych

  Pomocna recenzja
 • pina1611
  13 czerwca 2010 at 15:53

  fajnie mam co pisać na przyre hehe 🙁 😥

  Pomocna recenzja
 • ZSH
  28 listopada 2010 at 13:23

  ŻAL 8)

  Pomocna recenzja
 • A.d1999
  5 grudnia 2010 at 17:24

  😳 łaaaaaaał

  Pomocna recenzja
 • 56786
  11 listopada 2011 at 14:54

  żalowe 😀

  Pomocna recenzja
 • 478wiki
  20 listopada 2011 at 18:59

  :zzz ekscytujące miejsce 🙂

  Pomocna recenzja
 • Anonim
  3 listopada 2008 at 13:57

  Ten park ma piękny krajobraz.Jest bardzo piękny.

  Pomocna recenzja

Dodaj Komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ocena ogólna