Zaloguj się

Białowieski Park Narodowy

Utworzony rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 listopada 1947r. (Dz. U Nr 74, poz. 469 z późn. zm.) do 1 stycznia 1999 r. w województwie białostockim – obecnie województwie podlaskim.
Historia utworzenia parku narodowego rozpoczyna się 29 grudnia 1921r., tj. od utworzenia leśnictwa Rezerwat, przekształconego 17 sierpnia 1932r. w Park Narodowy w Białowieży i restytuowanie go 21 listopada 1947r. pod obecną nazwą. Jest to najstarszy Park Narodowy w Polsce i jeden z pierwszych w Europie.
Powierzchnia Parku wynosi 10501,95 ha, z czego pod ochroną ścisłą jest 4747 ha.
Wokół Parku utworzono otulinę o powierzchni 3224,26 ha.
Obejmuje część Puszczy Białowieskiej, stanowiącej największy w Europie prabór niżowy, zachowany w stanie naturalnym. Cała Puszcza zajmuje powierzchnię 125 tys. ha, z czego w Polsce znajduje się 58 tys. ha.

Teren Parku to płaski obszar, pozbawiony wyraźnych wzniesień, o niewielkim zróżnicowaniu rzeźby. Brak jest punktów widokowych. W Parku dominują utwory pochodzenia polodowcowego, przede wszystkim różne postacie piasków, gliny i iłów. Uzupełniają je torfy torfowisk niskich i przejściowych zlokalizowanych nad rzekami oraz torfowiska wysokie. Największą powierzchnię Parku zajmują lasy dębowo – lipowo – grabowe typu grądu. Wzdłuż rzek i okresowych cieków wodnych znajdują się przystrumykowe łęgi olszowo – jesionowe. W bezodpływowych nieckach terenowych ze stagnującą wodą, ukształtowały się bagienne lasy olszowe. Uboższe gleby zajmują różne postacie borów mieszanych z udziałem świerka. Niewielkie obszary dawnych torfowisk wysokich zajmują bory bagienne.W Parku utworzono zamknięty ośrodek hodowli żubra oraz zagrody pokazowe z żubrem, żubroniem, jeleniem, dzikiem, konikiem polskim oraz wilkiem.
Z uwagi na unikatowe walory przyrodnicze Białowieski Park Narodowy został przez UNESCO uznany w 1977r. za światowy rezerwat biosfery. Umieszczony został także na liście Światowego Dziedzictwa Ludzkości. W grudniu 1992r. UNESCO rozszerzyło granice obiektu Światowego Dziedzictwa Ludzkości na przyległej do Parku, objętej ochroną ścisłą, część Białoruskiego Parku Narodowego Białowieżskaja Puszcza
Park posiada bardzo ciekawe Muzeum Przyrodnicze im. J. Miklaszewskiego oraz kompleks zabytkowy zwany Parkiem Pałacowym (z parkiem utrzymanym w stylu angielskim). Na terenie Parku Pałacowego oprócz 130 gatunków drzew i krzewów rośnie jedna z najpiękniejszych grup starych dębów, licząca 17 drzew w wieku 600 do 800 lat. W sumie na terenie ochrony ścisłej Parku stwierdzono blisko 1600 drzew odpowiadających kryteriom pomników przyrody.
W tzw. Domu Marszałkowskim mieści się siedziba dyrekcji Parku.

W Białowieskim Parku Narodowym stwierdzono 183 kurhany, najczęściej z okresu wczesnego średniowiecza.
Główny obiekt Parku, tzw. ścisły rezerwat przyrody zwiedzać można pieszo, w grupach nie przekraczających 25 osób, wyłącznie z uprawnionym przewodnikiem. Możliwe jest uzyskanie zezwolenia na przejazd pojazdem konnym (bryczka, sanie) albo rowerem. Dla ogółu turystów udostępnia się trasę długości ok. 8 km. Dłuższe trasy są dostępne dla grup specjalistycznych, każdorazowo na podstawie odrębnego zezwolenia dyrektora parku.
Zakwaterowanie dla turystów zapewniają: hotel Iwa, Dom Wycieczkowy PTTK, Szkolne schronisko Młodzieżowe, Dom Myśliwski, pole namiotowe, pokoje gościnne restauracji Żubrówka oraz kwatery prywatne w sąsiadującej z Parkiem Białowieży.

Puszcza Białowieska – kompleks leśny o powierzchni 1250 km kw., z czego w polskich granicach znajduje się 580 km kw. Pozostała część leży na terenie Białorusi. Kompleks ten jest usytuowany na pograniczu Europy Środkowej i Europy Wschodniej. Fizjografia terenu wpłynęła na szczególny charakter Puszczy, wyróżniający się pokrewieństwem szaty roślinnej i świata zwierzęcego z przyrodą Europy Północno-Wschodniej i Europy Środkowej.
Pod względem geologicznym Puszcza leży w obszarze zlodowacenia środkowopolskiego, zdenudowanej Równinie Bielskiej, graniczącej od wschodu z krańcami Polesia. Teren jest niemal równy, z rzadka tylko sfałdowany wałami morenowymi nieznacznej wysokości. Przeciętne wzniesienie nad poziom morza wynosi 170 m , najwyższe 202 m.

Środkiem Puszczy płynie rzeka Narewka, zbierając wody ze wschodniej, środkowej i północnej jej części. Inna puszczańska rzeczka – Leśna, jest zasilana wodami z północno-zachodniej części Puszczy. Mimo pozornej jednolitości warunków siedliskowych, wynikającej z równinnego charakteru obszaru puszczy, świat roślinny, w tym przede wszystkim skład gatunkowy drzewostanów reprezentuje się jako pełna różnorodnych form i odmian mozaika leśna. Występują tu: grąd wysoki, grąd niski, bór sosnowy, bór iglasty, bór mieszany, bór bagienny i ols. W każdym z tych typów rosną charakterystyczne, odmienne rośliny runa leśnego. Osobliwościami są też dobrze zachowane, potężne okazy świerków, lip, grabów, klonów i dębów.

Wody
Puszcza Białowieska leży przy wododziale Wisły i Niemna. Na terenie parku narodowego nie ma jezior i większych rzek. Najbardziej cenny obszar parku objęty ochroną ścisłą leży w widłach rzek Hwoźnej i Narewki. Na tym terenie ma swoje źródła rzeka Orłówka. Przez obszar przyłączony do parku w roku 1996 przepływają dopływy Narewki: Łutownia, Przedzielna i Braszcza.
Roślinność
Flora parku liczy około 4 500 gatunków, w tym 728 gat. roślin naczyniowych, 277 gat. porostów i ponad 3 000 gat. grzybów. Spośród szczególnie rzadkich roślin Parku należy wyróżnić: pełnika europejskiego, kosaćca syberyjskiego, arnikę górską, turówkę wonną i fiołka bagiennego. Na obszarze parku występuje 40 zbiorowisk roślinnych, wśród których przeważają zbiorowiska leśne. Dominującymi wśród nich są różne postaci grądów; rzadszymi są łęgi i bory mieszane. Bardzo małe powierzchnie zajmują bory świeże i bagienne. Na szczególną uwagę zasługuje Obszar Ochrony Ścisłej, na terenie którego praktycznie od 1921 roku nie są wykonywane żadne prace leśne. Według danych inwentaryzacyjnych w 1991 roku przeciętny wiek drzewostanów na tym obszarze wynosił 126 lat (średni dla Polski to 54 lata). Wiele puszczańskich drzew ma imponujące rozmiary i wiek. Najwyższe świerki osiągają ponad 52 m wysokości. Najstarsze dęby liczą ponad 400 lat. Niektóre z nich stają się legendarne jak np. Dąb Jagiełły, który w wieku ok. 500 lat powalony został (w 1974 r.) przez wiatr.
Zwierzęta
Fauna parku jest bogata i składa się z ponad 12 000 gatunków, wśród których przeważają bezkręgowce. Najliczniejszą (ok. 8 500 gat.) grupą są owady. We wszystkich grupach jest dużo gatunków rzadkich lub objętych ochroną gatunkową. W parku gnieździ się około 120 gatunków ptaków, występuje 7 gatunków gadów oraz 11 gatunków płazów. Symbolem parku jest żubr. Ostatnie żubry żyjące na wolności wyginęły w Puszczy Białowieskiej w 1919 r. Ponownie gatunek ten sprowadzono na obszar Parku w roku 1929. Obecnie stado wolnościowe w polskiej części Puszczy liczy około 250 sztuk. W parku występują 54 gatunki ssaków, w tym: wilk, ryś, bóbr i żubr.
Kultura materialna, turystyka i edukacja
Śladami wczesnego osadnictwa w Puszczy Białowieskiej są liczne, dobrze zachowane kurhany. Polana Białowieska i Białowieża, główna miejscowość Puszczy od dawna cieszyła się względami panujących. W uroczysku Stara Białowieża, w miejscu gdzie miał być domniemany dwór myśliwski Władysława Jagiełły znajduje się grupa starych puszczańskich dębów nosząca imiona władców Litwy i Polski. Dla upamiętnienia łowów Króla Augusta III Sasa z 1752 r. ustawiono pamiątkowy obelisk. W końcu XIX wieku wybudowano tu rezydencję myśliwską carów Rosji wokół której założono park typu angielskiego. Pałac carski spłonął w 1944 roku.Białowieża jest znanym ośrodkiem naukowym. Działają tu placówki m.in. PAN, Uniwersytetu Warszawskiego i Instytutu Badawczego Leśnictwa, które specjalizują się w badaniach naturalnych ekosystemów leśnych. Park jest miejscem licznych badań prowadzonych przez naukowców z wielu ośrodków w Polsce i zagranicy. Zwiedzanie głównego obiektu Parku – Obszaru Ochrony Ścisłej jest możliwe wyłącznie w zorganizowanych grupach pod opieką uprawnionego przewodnika. Na tym obszarze udostępniony jest jeden pieszy szlak o długości 4 km. W części przyłączonej do Parku w 1996 roku (Obręb Ochronny Hwoźna) biegną dwa znakowane szlaki piesze i rowerowe o długości 6,5 i 11,5 km. Wybudowano też wieżę do obserwacji zwierząt w dolinie Narewki. Dużą popularnością cieszy się Rezerwat Pokazowy Żubrów oraz Muzeum Przyrodnicze (obecnie przebudowywane). W Parku działa Ośrodek Edukacji Przyrodniczej im. prof. J.J. Karpińskiego.
Park prowadzi największy w Polsce Ośrodek Hodowli Żubrów oraz redaguje i wydaje „Księgę Rodowodową Żubrów”. W BPN działa również redakcja kwartalnika naukowego „Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody”. Systematycznie publikowana jest „Bibliografia Puszczy Białowieskiej”.

451 żubrów, w tym 52 młode urodzone w ubiegłym roku, żyje na wolności w polskiej części Puszczy Białowieskiej – takie są wyniki dorocznego (2010r.) liczenia tych zwierząt. Oprócz stada żyjącego w mniejszych grupach na wolności, w rezerwatach: pokazowym i hodowlanych, żyje kolejnych 40 sztuk.

W Polsce swobodnie żyjące żubry można obecnie spotkać również w innych miejscach m.in. w Bieszczadach, Lasach Pilskich, Puszczy Boreckiej i Puszczy Knyszyńskiej.

Białowieski Park Narodowy

17-230 Białowieża, Park Pałacowy 11

tel. 085 682 97 00, tel./fax. 085 681 23 06,

085 681 23 60,

www: http://www.bpn.com.pl

email: bpn@bpn.com.pl

Źródło opisu: http://www.bpn.com.pl
Źródło zdjęć: http://www.bpn.com.pl
Dodane: 2008-05-19 20:15:34 przez Gorroz

Lokalizacja

0.0 z 5.0
Ocena ogólna 0.0
 • kar.sno
  22 października 2014 at 18:04

  Ciekawe miejsce dla miłośników przyrody szczególnie jesienią gdy dopisuje pogoda. Co prawda wybiegi są poopisywane ale warto zwiedzać z przewodnikiem-można dowiedzieć się mnóstwa ciekawych rzeczy.

  Pomocna recenzja
 • marta_p_16
  17 września 2009 at 09:12

  co tu za kłotnie?? miejsce jest swietne do zwiedzania, tyle zieleni 😉

  Pomocna recenzja
 • kabel80
  8 września 2009 at 22:17

  mam zamiar tam pojechać!!

  Pomocna recenzja
 • 8adams8
  7 września 2009 at 17:07

  kto tam nie by, powinien pojechać!

  Pomocna recenzja
 • LOLCIA
  19 maja 2009 at 14:06

  zgadzam sie z maniasek 😉
  s=s=s
  hhhhhhhhh

  Pomocna recenzja
 • Niuńka
  1 maja 2009 at 10:08

  Rewelacyjny park, polecam każdemu.

  uu glupie to
  Głupi to jest, Twój komentarz 😉
  uu panie Adminiiiistratorze to pana/ni
  komencik jes głupiii 😆 :-*

  Pomocna recenzja
 • Niuńka
  1 maja 2009 at 10:06

  uu glupie to
  zgadzam sie 😆

  Pomocna recenzja
 • Niuńka
  1 maja 2009 at 10:04

  zgadzam sie z maniasek 😉

  Pomocna recenzja
 • admin
  30 kwietnia 2009 at 16:48

  Rewelacyjny park, polecam każdemu.

  uu glupie to
  Głupi to jest, Twój komentarz 😉

  Pomocna recenzja
 • mch80
  2 października 2009 at 15:23

  piękne miejsce wręcz magiczne – wszędzie zieleń i przepiękny stary las. Polecam zamiast siedzenia w domach

  Pomocna recenzja
 • żubr-ycka
  17 lutego 2010 at 13:34

  451 żubrów, w tym 52 młode urodzone w ubiegłym roku, żyje na wolności w polskiej części Puszczy Białowieskiej.
  Oprócz stada żyjącego w mniejszych grupach na wolności, w rezerwatach: pokazowym i hodowlanych, żyje kolejnych 40 sztuk. W Polsce swobodnie żyjące żubry można obecnie spotkać również w innych miejscach m.in. w Bieszczadach, Lasach Pilskich, Puszczy Boreckiej i Puszczy Knyszyńskiej.

  Pomocna recenzja
 • XD
  19 kwietnia 2010 at 21:09

  tu są bardzo ciekawe rzeczy bardzo mi pomogły w referacie na biologię…

  Pomocna recenzja
 • lol
  12 kwietnia 2012 at 18:58

  😆 🙄 :zzz

  Pomocna recenzja
 • rail
  29 kwietnia 2011 at 13:09

  Jest szansa na pociąg do Białowieży
  Jeśli do końca roku starostwu hajnowskiemu uda się zdobyć wszystkie dokumenty potrzebne do remontu torowiska między Hajnówką a Białowieżą, pieniądze na ten cel wyłoży Szwajcarsko-Polski Program Współpracy.

  Pomocna recenzja
 • ekolo
  27 stycznia 2011 at 10:49

  Rezerwat pokazowy żubrów, to jedna z najczęściej odwiedzanych atrakcji turystycznych w parku.
  W zagrodach w rezerwacie pokazowym przebywają nie tylko żubry. Są tam także m.in. koniki tarpany, żubronie(krzyżówki żubra i bydła domowego), wilki, ryś, dziki. Turyści oglądają te zwierzęta wędrując po ścieżkach, słuchając opowiadań przewodników lub indywidualnie.

  Pomocna recenzja
 • milakus
  23 listopada 2010 at 17:00

  wiecej napisać nie chcieli 😀

  Pomocna recenzja
 • milakus
  23 listopada 2010 at 16:58

  przyznaję

  Pomocna recenzja
 • milakus
  23 listopada 2010 at 16:55

  jeszcze tego skręcić niemozna

  Pomocna recenzja
 • Exumer
  3 sierpnia 2010 at 15:05

  Tylko aby nie zniszczyli trawy do żubrówki!!!!!!

  Pomocna recenzja
 • eko1
  3 sierpnia 2010 at 11:30

  Zamiast powiększenia parku narodowego, trwa wycinka ostatniego naturalnego lasu w Europie !!! 🙁

  Pomocna recenzja
 • maniasek
  30 kwietnia 2009 at 08:11

  uu glupie to

  Pomocna recenzja

Dodaj Komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ocena ogólna